zamknij menu
logotypy projektów unijnych Budowa ciepłowni geotermalnej w miescie Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.
ul. Przesmyk 1 62-600 Koło tel. 63 26 17 010    Deklaracja Dostępności

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA NOWO WPROWADZONEJ TARYFY

Dodane: 01 Luty 2023  14:20:18  

Miejski Zakład  Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole informuje, iż 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 1967, zwana dalej „ustawą”) regulująca zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy.

Ustawa wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto

 W przypadku MZEC Sp. z o.o. jest to kwota: 103,82 zł/GJ.

Zgodnie z ustawą średnia cena wytwarzania ciepła – to iloraz sumy planowanych przychodów wytwórcy ciepła ze sprzedaży ciepła, mocy cieplnej i nośnika ciepła oraz planowanej ilości sprzedanego ciepła dla danego źródła w zatwierdzonej taryfie dla ciepła, a w przypadku wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła lub źródle ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze, iloraz sumy planowanych przychodów wytwórcy ciepła ze sprzedaży mocy cieplnej i sprzedaży ciepła oraz planowanej ilości sprzedanego ciepła skalkulowanych na podstawie aktualnie stosowanych cen lub stawek opłat;”

Średnia  cena wytwarzania ciepła zgodnie z zapisami tej ustawy nie obejmuje opłat za usługi przesyłowe.

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła samodzielnie ustalają należną rekompensatę i składają wniosek o jej wypłatę do Zarządcy Rozliczeń S.A. Wypłaty, rozliczenia i kontrola wniosków o wypłatę rekompensat należy również do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Obowiązki odbiorcy ciepła:

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 i 6 ust. 1 w zw. z art. 9 ustawy uprawnieni odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ustawy, są zobowiązani do złożenia sprzedawcy ciepła oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1975). Powyższe oświadczenia należy składać na adres siedziby naszej Spółki.

Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4, podpisując je własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

(Drogą elektroniczną nie mogą być składane obrazy/skany oświadczeń podpisanych własnoręcznie, np. PDF,jpg.)

Oświadczenie można pobrać na stronie MZEC - poniżej:

https://www.mzeckolo.pl/strona/14/do-pobrania

Akty prawne można pobrać na stronie:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/O/D20221967.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001975/O/D20221975.pdf

Geotermia

Zachęcamy do lektury informacji zawartych na niżej wymienionych stronach

Pogotowie ciepłownicze
24h/7 dni w tygodniu


502 247 505 - TECHNIK DYŻURNY
63 26 17 030 - CIEPŁOWNIA
Kontakt
pon-pt: 7:00 - 15:00


63 26 17 010
fax. 63 26 17 011
GEOTERMIA KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
tel. 63 26 17 010

GEOTERMIA Koło 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Strona stworzona przez F&A MEDIA