zamknij menu
logotypy projektów unijnych Budowa ciepłowni geotermalnej w miescie Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.
ul. Przesmyk 1 62-600 Koło tel. 63 26 17 010    Deklaracja Dostępności

Majątek spółki

Aktywa MZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kole w latach 2007-2022

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022
A. AKTYWA TRWAŁE 10 550 707,43 11 181 113,10 12 462 261,73 35 035 397,30
I. Wartości niematerialne i prawne 6 908,73 12 013,32 23 883,20 7 635,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe 10 138 390,70 10 622 060,78 11 606 999,53 32 596 986,80
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 405 408,00 547 039,00 831 379,00 2 430 775,00
B. AKTYWA OBROTOWE 4 701 612,23 4 959 406,45 10 645 577,91 13 940 845,87
I. Zapasy 2 613 558,83 2 846 353,77 1 860 735,33 2 299 491,59
II. Należności krótkoterminowe 1 967 452,51 1 728 967,65 2 591 310,45 3 555 685,62
III. Inwestycje krótkoterminowe 101 601,27 357 979,99 6 135 330,01 8 055 398,69
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 999,62 26 105,04 58 202,12 30 269,97
AKTYWA RAZEM 15 252 319,66 16 140 519,55 23 107 839,64 48 976 243,17

 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018
A. AKTYWA TRWAŁE 11 955 957,82 11 640 877,88 10 898 189,18 10 199 746,47
I. Wartości niematerialne i prawne 20 567,24 14 418,40 10 074,96 10 159,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe 11 532 696,58 11 191 259,48 10 525 098,22 9 886 553,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 402 694,00 435 200,00 363 016,00 303 034,00
B. AKTYWA OBROTOWE 4 103 937,35 4 255 083,76 4 392 495,57 4 746 389,61
I. Zapasy 2 371 858,58 2 240 503,35 2 322 221,53 2 790 584,18
II. Należności krótkoterminowe 1 518 145,10 1 809 852,15 1 961 396,69 1 837 575,14
III. Inwestycje krótkoterminowe 157 860,02 146 238,88 98 766,09 66 354,76
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 56 073,65 58 489,38 10 111,26 51 875,53
AKTYWA RAZEM 16 059 895,17 15 895 961,64 15 290 684,75 14 946 136,08

 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014
A. AKTYWA TRWAŁE 8 418 941,60 9 007 126,77 10 636 828,73 11 361 888,35
I. Wartości niematerialne i prawne 12 058,48 5 622,40 13 680,69 32 874,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe 8 212 643,12 8 776 981,37 10 327 702,04 10 975 652,63
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 194 240,00 224 523,00 295 446,00 353 361,00
B. AKTYWA OBROTOWE 4 405 477,61 3 682 800,76 3 537 024,86 3 962 818,41
I. Zapasy 2 532 162,05 1 820 533,24 1 782 200,73 2 360 965,71
II. Należności krótkoterminowe 1 650 531,01 1 664 675,34 1 495 623,54 1 491 866,04
III. Inwestycje krótkoterminowe 209 383,87 178 426,38 179 296,01 99 050,15
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 400,68 19 165,80 79 904,58 10 936,51
AKTYWA RAZEM 12 824 419,21 12 689 927,53 14 173 853,59 15 324 706,76

 

 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010
A. AKTYWA TRWAŁE 3 996 379,26 3 766 672,45 4 781 571,21 4 806 938,74
I. Wartości niematerialne i prawne 106 194,97 84 014,93 26 477,37 17 743,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 721 900,29 3 505 200,52 4 582 558,84 4 591 966,62
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 168 284,00 177 457,00 172 535,00 197 229,00
B. AKTYWA OBROTOWE 3 545 285,15 3 819 377,68 3 512 675,65 4 047 056,17
I. Zapasy 1 844 601,56 1 541 963,68 1 977 653,40 1 224 258,47
II. Należności krótkoterminowe 1 415 734,41 1 110 731,51 1 360 821,65 1 706 989,75
III. Inwestycje krótkoterminowe 268 708,68 1 150 349,21 168 047,29 1 105 274,26
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 240,50 16 333,28 6 153,31 10 533,69
AKTYWA RAZEM 7 541 664,41 7 586 050,13 8 294 246,86 8 853 994,91

 

 

Zestawienie danych za okres 12.1995 – 12.2022

Lata Suma bilansowa Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Kapitał własny Kapitał podstawowy Wynik finansowy netto
12.1995 5 730 776,59 4 693 039,25 4 690 596,35 4 470 450,55 4 699 631,44 90 576,77
1996 6 157 324,81 4 406 618,34 4 406 618,34 4 941 567,79 4 699 600,00 241 967,79
1997 6 329 979,55 4 387 711,93 4 387 711,93 4 993 943,62 4 699 600,00 52 375,83
1998 6 307 807,59 4 034 566,84 4 034 566,84 4 383 650,08 4 699 600,00 -590 093,54
1999 7 274 882,80 4 365 980,80 4 365 980,80 4 749 302,72 4 699 600,00 365 652,64
2000 6 867 848,24 4 372 137,54 4 372 137,54 5 007 083,62 4 699 600,00 324 116,90
2001 7 246 074,75 4 367 050,00 4 364 217,00 5 809 183,14 4 699 600,00 880 899,78
2002 8 391 058,05 4 134 855,92 4 134 855,92 5 403 299,01 4 757 880,00 471 827,21
2003 8 779 391,36 4 092 113,95 3 939 518,80 6 033 919,71 4 757 880,00 1 181 625,27
2004 7 733 690,68 4 110 392,77 4 038 392,77 5 606 139,31 4 757 880,00 293 656,48
2005 7 419 494,27 4 159 122,69 4 134 001,56 5 625 990,09 4 757 880,00 340 507,26
2006 7 399 518,07 3 987 133,45 3 987 133,45 5 941 839,63 4 757 880,00 619 356,80
2007 7 541 664,41 3 721 900,29 3 721 900,29 5 857 257,36 4 757 880,00 519 160,25
2008 7 586 050,13 3 505 200,52 3 481 383,32 5 930 669,06 4 757 880,00 272 571,95
2009 8 294 246,86 4 582 558,84 4 582 558,84 5 910 776,02 4 757 880,00 171 276,02
2010 8 853 994,91 4 591 966,62 4 558 481,51 6 357 181,31 4 858 320,00 496 381,31
2011 12 824 419,21 8 212 643,12 4 265 637,35 7 017 851,93 4 858 320,00 877 051,93
2012 12 689 927,53 8 776 981,37 4 748 740,75 7 450 514,72 5 371 060,00 146 406,72
2013 14 173 853,59 10 327 702,04 10 103 571,43 8 752 321,36 5 431 200,00 1 361 121,36
2014 15 324 706,76 10 975 652,63 9 963 106,88 8 502 169,80 5 431 200,00 60 969,80
2015 16 059 895,17 11 532 696,58 11 488 110,48 9 474 000,95 5 431 200,00 1 032 800,95
2016 15 895 961,64 11 191 259,48 10 978 652,73 10 041 336,12 5 431 200,00 910 136,12
2017 15 290 684,75 10 525 098,22 10 146 605,46 11 228 120,36 5 431 200,00 1 261 784,24
2018 14 946 136,08 9 886 553,00 9 659 322,76 10 289 390,51 5 431 200,00 -562 792,85
2019 15 252 319,66 10 138 390,70 9 840 951,05 11 132 631,71 5 754 220,00 519 641,20
2020 16 140 519,55 10 622 060,78 10 292 435,71 11 971 784,53 5 806 920,00 1 005 794,02
2021 23 107 839,64 11 606 999,53 9 927 891,35 9 983 468,53 5 806 920,00 -1 483 451,47
2022 48 976 243,17 32 596 986,80 10 984 615,01 4 050 958,92 5 806 920,00 -5 932 509,61

Dodane: 24 Wrzesień 2020  20:19:08    Ostatnia aktualizacja: 10 Styczeń 2024  06:54:27
Opublikował: Administrator Strony

Geotermia

Zachęcamy do lektury informacji zawartych na niżej wymienionych stronach

Pogotowie ciepłownicze
24h/7 dni w tygodniu


502 247 505 - TECHNIK DYŻURNY
63 26 17 030 - CIEPŁOWNIA
Kontakt
pon-pt: 7:00 - 15:00


63 26 17 010
fax. 63 26 17 011
GEOTERMIA KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
tel. 63 26 17 010

GEOTERMIA Koło 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Strona stworzona przez F&A MEDIA